HỢP TÁC NA UY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM