Lễ khởi động - Chương trình "Nâng cao chất lượng đào tạo nghề" - Ngành Nuôi trồng thủy sản