TRẮC NGHIỆM PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH JUNG MYERS-BRIGGS (MBTI)

MBTI (Myers-Briggs Type Indication) - Phân loại tính cách là phương pháp sử dụng những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để xác định tính cách của con người, dựa vào đó chúng ta hiểu chính mình hơn, nếu biết được tính cách của người khác chúng ta có thể đoán được suy nghĩ, hành động của họ.

Ý nghĩa của bài kiểm tra MBTI là phân loại tính cách con người dựa trên 4 tiêu chí sau:

1. Xu hướng tự nhiên: Hướng ngoại (Extraversion) / Hướng nội (Introversion).

2. Tìm hiểu và nhận thức thế giới: Giác quan (Sensing) / Trực giác (Intuition).

3. Quyết định và chọn lựa: Thinking (Lý trí) / Feeling (Tình cảm).

4. Cách thức hành động: Judging (Nguyên tắc) / Perceiving (Linh hoạt).

MBTI được ứng dụng nhiều trong việc: Xây dựng đội ngũ nhân viên, quản lý và đào tạo, đối phó với căng thẳng, giải quyết xung đột, đàm phán, hướng dẫn nghề nghiệp, xây dựng các mối quan hệ cá nhân tốt hơn.

Cho điểm đáp án A và B tổng điểm 2 đáp án không quá 5
0 điểm – Không chính xác (không phù hợp với cách hành động, suy nghĩ của bạn)
1 điểm – Chỉ một phần rất nhỏ chính xác
2 điểm – Đôi lúc bạn suy nghĩ/ hành động như vậy
3 điểm – Bạn thường xuyên suy nghĩ/ hành động như vậy
4 điểm – Miêu tả gần như chính xác con người/ cách hành động của bạn
5 điểm – Miêu tả hoàn toàn chính xác con người/ cách hành động của bạn

1/7